Zbiory biblioteki

niedziela, 16 października 2011

     Zbiory biblioteki szkolnej

     Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Graboszycach oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór książek, zbiorów specjalnych oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom.

W bibliotece gromadzone dokumenty, które możemy podzielić ze względu na sposób przekazu i odbioru treści na:
a) dokumenty piśmiennicze czyli: książki, czasopisma,
b) dokumenty niepiśmiennicze, a wśród nich można wyróżnić:
- oglądowe (wizualne) czyli: tablice z ilustracjami, przeźrocza, foliogramy;
- słuchowe czyli: taśmy magnetofonowe, płyty CD;
- oglądowo-słuchowe (audiowizualne) czyli: kasety VHS, płyty DVD.
     Na koniec roku szkolnego 2010/2011 biblioteka liczyła około 5000 dokumentów piśmienniczych i niepiśmienniczych stanowiących księgozbiór główny. W skład niego wchodzą 4900 pozycji książkowych, 10 programów komputerowych do nauki poszczególnych przedmiotów, 2 encyklopedie multimedialne, słownik multimedialny z języka polskiego, wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, multimedialny słownik ortograficzny, 2 multimedialne atlasy świata, 30 filmów na DVD – głównie lektury, 25 płyt CD, 19 kaset magnetofonowych, 10 plansz bibliotecznych, 10 zestawów przeźroczy i 30 kaset VHS. Oprócz tego biblioteka posiada 321 pozycji wydawnictw broszurowych, 789 podręczników dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz poradników metodycznych do nauczania poszczególnych przedmiotów.
Prenumerowane są od 2003 roku następujące czasopisma: Victor Gimnazjalista, Fizyka w Szkole, Młody Technik i Wychowawca, od 2004 roku Biblioteka w Szkole i Życie Zatora, od 2008 roku Biblioteka Centrum Informacji,  a od 2009 roku Świetlica w Szkole.

Księgozbiór biblioteki jest podzielony na:
- księgozbiór podręczny zgromadzony w czytelni;
- księgozbiór do wypożyczania na zewnątrz w wypożyczalni.

Do księgozbioru podręcznego należą:
a) podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej: encyklopedie ogólne i tematyczne, słowniki językowe i znaczeniowe, leksykony, informatory,    poradniki, przewodniki, atlasy,
b) publikacje popularnonaukowe,
c) materiały i wydawnictwa dotyczące naszej miejscowości, gminy, regionu, województwa, kraju i świata,
d) normy,
e) dokumenty niepiśmiennicze: kasety VHS, płyty DVD, programy komputerowe itp.
f)  czasopisma.

Księgozbiór wypożyczany na zewnątrz stanowią:
1) lektury szkolne dla uczniów klas I - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum zarówno obowiązkowe, jak i uzupełniające,
2) podręczniki szkolne - aktualnie obowiązujące oraz starsze pozycje,
3) literatura piękna dla dzieci i młodzieży z zakresu klasyki dawnej i współczesnej;
4) aktualne programy nauczania;
5) książki z psychologii, pedagogiki i dydaktyki dla nauczycieli oraz materiały metodyczne. 

Wszystkie pozycje znajdujące się w bibliotece były gromadzone w niej przez cały okres jej działania. Od grudnia 2006 roku zakupiono program biblioteczny MOL Optivum i obecnie wszystkie pozycje biblioteczne są do niego wprowadzane przez bibliotekarkę. Obecnie wprowadzono już do bazy 90% całego księgozbioru.


KSIĘGOZBIÓR OGÓŁEM:

Obecnie księgozbiór liczy około 7 tysięcy woluminów, na które składają się między innymi:

 • lektury szkolne,
 • słowniki, encyklopedie i leksykony,
 • literatura naukowa i popularnonaukowa,
 • literatura pedagogiczna,
 • literatura dziecięca i młodzieżowa
 • podręczniki szkolne,
 • broszury,
 • programy nauczania.


ZBIORY SPECJALNE:
Zbiory specjalne liczą 117 pozycji, a wśród nich:

 • kasety wideo i płyty DVD z programami edukacyjnymi i adaptacjami lektur szkolnych oraz filmy dla dzieci i młodzieży,
 • edukacyjne programy multimedialne,
 • płyty CD oraz kasety magnetofonowe z audycjami i piosenkami edukacyjnymi.


CZASOPISMA:

 • Biblioteka w Szkole,
 • Biblioteka Centrum Informacji,
 • Świetlica w Szkole,
 • Młody Technik,
 • Życie Zatora,
 • Victor Gimnazjalista,
 • Fizyka w Szkole,
 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej.

DOKUMENTY SZKOLNE:

 • Statut Szkoły Podstawowej w Graboszycach,
 • Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły,
 • Szkolny zestaw programów nauczania na bieżący rok szkolny,
 • Szkolny zestaw podręczników na bieżący rok szkolny,
 • Programy nauczania z poszczególnych przedmiotów,
 • Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów.