Regulamin wypożyczalni

czwartek, 06 października 2011

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (WYPOŻYCZALNI):

1. Godziny otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych i na  gazetce

    biblioteki na korytarzu szkoły.

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy  

    szkoły i rodzice.

3. Książki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko.

4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.

5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do

    wypożyczenia większej liczby książek.

6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma zamówień, może

    przed upływem terminu zwrotu prosić o jej prolongowanie.

7. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności

    zamówień.

8. W okresie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z

    biblioteki.

9. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom.

10. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone

     uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

11. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją

      odkupić bądź zwrócić inną przydatną bibliotece o równej lub większej

      wartości.

13. Do czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach

     korzystania z biblioteki.

14. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone

     do biblioteki.

15. Uczniowie, którzy na końcu roku szkolnego nie zwrócą wszystkich

     wypożyczonych z biblioteki materiałów mają wstrzymane świadectwo do

     momentu rozliczenia się z biblioteką.

16. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć

     się z biblioteką szkolną. To samo dotyczy nauczycieli i pracowników szkoły.

17. Księgozbiór podzielony jest na:

* Księgozbiór podstawowy,

* Księgozbiór podręczny w czytelni, w tym wydawnictwa informacyjne: słowniki,

   słowniki językowe, encyklopedie, atlasy, roczniki statystyczne oraz

   wydawnictwa albumowe według działów klasyfikacji UKD,

* Zbiory wydzielone, częściowo – wymienne w pracowniach szkolnych,

* Zbiory ustawione są w układzie działowo – alfabetycznym,

* Lektury z języka polskiego w układzie klasowym z podziałem na lektury

   obowiązkowe i uzupełniające (mogą być w układzie alfabetycznym),

* Księgozbiór dla nauczycieli w porządku alfabetycznym,

* Beletrystyka dla dzieci i młodzieży według działów oznaczonych symbolami

   literowymi lub alfabetycznie,

* Podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli według przedmiotów i klas,

* Czasopisma dla dzieci i młodzieży według tytułów (jeśli są prenumeraty),

* Kartoteki: zagadnieniowa, materiałów repertuarowych, tekstowa i osobowa.

18. Wszystkie materiały biblioteczne są opatrzone sygnaturą  i skatalogowane

      w katalogu alfabetycznym i rzeczowym oraz wpisane do księgi

      inwentarzowej, księgi inwentarzowej zbiorów specjalnych, księgi

      inwentarzowej – rejestr przechodni,księgi inwentarzowej –

      broszury, księgi inwentarzowej - czasopisma.

19. Księgozbiór podstawowy przeznaczony jest do wypożyczeń do domu.

20. Księgozbiór podręczny, zbiory specjalne oraz czasopisma udostępniane są

     tylko w czytelni.

21. Czytelnikowi nie wolno brać samemu książek z księgozbioru podręcznego,

     czasopism, kartotek i zbiorów specjalnych.